Ogólne Warunki Umów

I. Postanowienia wstępne

1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez Nanocode ltd z siedzibą w Rotherham, Wielka Brytania (S63 5DB), Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, spółka zarejestrowana przez Her Majesty's Government w Companies House pod numerem: 09093667 - zwaną w dalszej części Właścicielem Serwisu internetowego The Hools, zwaną również TheHools.com.

2. Klientem jest podmiot zawierający z TheHools.com umowę o świadczenie usługi.

3. Konsument to Klient zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulaminy oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.

5. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Wielkiej Brytanii i/lub Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dostępność Usługi to widzialność usługi na pierwszym routerze poza siecią TheHools.com. W czas Dostępności Usługi wliczane są przerwy dotyczące obsługi i konserwacji systemu.

7. Okres Abonamentowy to okres czasu na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi. Okres Abonamentowy to maksymalny okres czasu na wykorzystanie parametrów usługi określonych w specyfikacji usługi, jeżeli takie parametry dla danej usługi zostały określone.

8. Treść umowy między TheHools.com a Klientem wyznaczają każdorazowo OWU oraz odpowiednie Regulaminy inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i je akceptuje bez zastrzeżeń.

9. Wszelkie pojęcia zdefiniowane w OWU mają to samo znaczenie w Regulaminach chyba, że wynika inaczej z zapisów Regulaminów.

10. Do korzystania z usług świadczonych przez TheHools.com niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji aktualnej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

12. Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez TheHools.com jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku, chyba, że zgłosi przeciwne zastrzeżenie.

II. Panel Klienta

1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez TheHools.com na rzecz Klienta niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym udostępnionym przez TheHools.com zwanym w dalszej części Panelem Klienta.

2. Klient, zakładając konto w Panelu Klienta wskazuje unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania z Panelu Klienta. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Panelu Klienta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia identyfikatora lub hasła. TheHools.com zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.

3. Klient zakładając konto w Panelu Klienta otrzymuje możliwość dysponowania kredytami, rozumianymi jako środki do wykorzystania przez Klienta, poprzez dyspozycje wydane z poziomu Panelu Klienta. Kredyty mogą być wykorzystane na opłacenie usługi w TheHools.com.

4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień OWU lub Regulaminów świadczenia poszczególnych usług obowiązujących w TheHools.com. którymi Klient jest związany a także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania usług TheHools.com do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, TheHools.com może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp do konta w Panelu Klienta.

5. TheHools.com zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Panelu Klienta, w którym przez okres 30 ostatnich dni nie było żadnej aktywności.

III. Dane osobowe

1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta w Panelu Klienta. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, TheHools.com ma prawo usunąć konto w Panelu Klienta wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Klientem umowy dotyczące usług zamówionych w ramach tego konta. Przed wypowiedzeniem umów TheHools.com wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta.

2. TheHools.com ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne.

3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. TheHools.com ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta następującym podmiotom:

(a) CashBill S.A.. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, KRS: 0000323297, REGON: 241048572

(b) Dotpay Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, KRS: 0000700791, REGON: 240770255

(c) DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000306513, NIP: 7811733852, REGON: 634509164

(d) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON 300523444

(e) PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

5. Przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. III. 4 danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.

6. Klient, akceptując OWU, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez TheHools.com oraz podmioty wymienione w pkt. III. 4, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

IV. Obowiązki i odpowiedzialność TheHools.com

1. TheHools.com zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.

2. W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami TheHools.com nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

(a) trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności za którą TheHools.com zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi,

(b) utraconych przez Klienta korzyści,

(c) trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których usługa jest świadczona,

(d) skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,

(e) skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,

(f) skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od TheHools.com,

(g) skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

(h) skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,

(i) niedostarczenia wiadomości skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi.

3. Odpowiedzialność TheHools.com względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

1. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych w celu zamawiania usług.

2. Klient zobowiązany jest naprawić TheHools.com wszelkie szkody jakie TheHools.com poniesie w związku z korzystaniem przez Klienta ze świadczonej mu usługi z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

3. Klient zobowiązuje się do współdziałania z TheHools.com w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności TheHools.com w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.

4. Klient nie ma prawa przetwarzać danych osobowych w ramach usługi świadczonej przez TheHools.com

VI. Obowiązek przestrzegania prawa

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych usług w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.

2. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta, TheHools.com ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.

3. W przypadku uzyskania przez TheHools.com informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z OWU lub Regulaminem bądź niezgodnie z przepisami prawa, TheHools.com ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

4. Klient oświadcza, że na wszelkie elementy dostarczone przez Klienta na potrzeby realizacji przez TheHools.com na jego rzecz usług w przypadku których dostarczenie takich elementów jest konieczne (w szczególności utwory graficzne i utwory literackie), Klient posiada stosowne licencje lub inne uprawnienia. TheHools.com zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie co do zakresu takich uprawnień. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości TheHools.com przysługuje prawo odmowy wykorzystania dostarczonych elementów.

VII. Dostępność Usługi

1. W celu świadczenia usługi z należytą starannością TheHools.com ma prawo do dokonywania aktualizacji oprogramowania na serwerach za pomocą których świadczona jest usługa.

2. TheHools.com zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta.

VIII. Płatności

1. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie cennikiem usługi znajdującym się na stronach internetowych TheHools.com, obowiązującym w chwili zamówienia usługi chyba, że poszczególne Regulaminy stanowią co innego i powinna zostać wniesiona przed upływem terminu wskazanego w proformie. Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach Abonamentowych chyba, że co innego wynika z oferty świadczenia danej usługi.

2. TheHools.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed zmianą.

3. Faktura tytułem świadczenia usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta. Faktura wystawiana jest w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie TheHools.com. Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, faktura zostanie udostępniona poprzez Panel Klienta.

4. W przypadku dokonywania płatności za usługi w TheHools.com koszty bankowe transakcji pokrywa Klient.

5. Zwroty wpłat będą przekazywane w formie Kredytów w Panelu Klienta.

IX. Przedłużanie Okresu Abonamentowego

1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego TheHools.com poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego.

2. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia tej usługi, cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminach i tym samym przedłużana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.

3. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym TheHools.com, tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do TheHools.com w formie pisemnej naadres korespondencyjny TheHools.com i określać:

(a) dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;

(b) usługę, której reklamacja dotyczy;

(c) zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;

(d) okoliczności uzasadniające reklamację;

(e) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie.

3. TheHools.com obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

XI. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

1. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami OWU.

2. TheHools.com uprawniona będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia umowy.

3. TheHools.com ma ponadto prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi i rozwiązać umowę o świadczenie tej usługi, jeżeli:

(a) Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z parametrami lub przeznaczeniem określonymi w regulaminach poszczególnych usług,

(b) Klient będzie działał na szkodę TheHools.com, innych klientów TheHools.com lub użytkowników sieci Internet

4. Przed zaprzestaniem świadczenia usług, TheHools.com wezwie Klienta za pomocą poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 24 godziny.

XII. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia OWU są postanowieniami ogólnymi a kwestie nimi regulowane mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach.

2. TheHools.com zastrzega sobie prawo zmian OWU oraz poszczególnych Regulaminów z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz TheHools.com niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych TheHools.com z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej TheHools.com lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. O zmianach TheHools.com poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. Klient ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez TheHools.com o zmianach.

3. Do umowy pomiędzy Klientem a TheHools.com zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a TheHools.com, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby TheHools.com. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba TheHools.com.

5. OWU w wersji z dnia 02.05.2018r.

Regulamin Konta w grze

1. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Użytkownik po wykryciu błędu w działaniu serwisu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić go na oficjalnym forum serwisu. Świadome wykorzystywanie błędu na korzyść własnego konta grozi jego dożywotnim zablokowaniem.

3. Zabronione jest:

(a) kupowanie kredytów w inny sposób niż poprzez stronę TheHools.com

(b) używanie programów umożliwiających automatyczną grę

(c) umieszczanie przez użytkownika treści niezgodnych z polskim prawem, obraźliwych, wulgarnych, reklamowych, a także odnośników do takich treści

(d) wykonywanie działań mogących zakłócać działanie serwisu

(e) posiadanie konta, którego nazwa jest obraźliwa

(f) korzystanie z więcej niż jednego konta

(g) dzielenie konta z innymi użytkownikami

4. konta nieaktywne przez 30 następujących po sobie dni mogą zostać usunięte.

Regulamin płatności

1. Dostawcą usługi i odbiorcą płatności jest Nanocode Ltd z siedzibą w Rotherham, Wielka Brytania (S63 5DB), Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park.

2. Użytkownik po zalogowaniu się do gry klikając w zakładkę "Premium" może uzyskać dostęp do miejsca oferującego pakiety kredytów w różnych cenach. Kredyty to jednostki obowiązujące w grze dzięki którym możliwe jest uzyskanie dostępu do funkcji Premium.

2.a Sposoby zakupu kredytów w grze
Po wejściu w zakładkę Premium i wyborze opcji "Doładuj kredyty" należy wybrać preferowaną możliwość zakupu dowolnego pakietu kredytów. Po zatwierdzeniu formy płatności i wyborze odpowiadającego pakietu należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez operatora płatności. W zależności od formy płatności kod pozwalający na zakup usługi dostarczany jest:
- w przypadku usługi SMS - na numer telefonu z którego została dokonana transakcja
- w przypadku przelewu internetowego - na adres podany podczas transakcji
Otrzymany kod pozwalający na zakup pakietu kredytów wpisujemy w wyznaczone po czym zatwierdzamy przyciskiem "Wykorzystaj kod"

3. Wartość kredytów zmienia się w zależności od wybranej taryfy

4. Oferta cenowa może ulec zmianie

5. Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać poprzez formularz firmy obsługującej płatności: CashBill.

6. Pozostałe problemy prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres:

Zakup kredytów poprzez SMS
Prosimy o rozważne wpisywanie treści wiadomości oraz numeru pod który wysyłają Państwo sms. TheHools.com nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione błędy powstałe w wyniku nieuwagi użytkownika.

Zakup kredytów poprzez przelew
Po wybraniu odpowiedniego banku prosimy o uważne wpisanie adresu e-mail. TheHools.com nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku nieuwagi użytkownika.


© All rights reserved (Wszelkie prawa zastrzeżone) TheHools.com